• Universiteitssingel 50, 6200 MD Maastricht
 • +31640030849

Privacyverklaring

MUSTANGH Foundation respecteert de privacy van haar leden, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt MUSTANGH zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

 • duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze activiteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te krijgen, te corrigeren of te verwijderen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): MUSTANGH Foundation, gevestigd te Universiteitssingel 50, 6200 MD Maastricht, Kvk-nummer: 14080520.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door MUSTANGH Foundation. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische economische, culturele of sociale identiteit.
 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
Wie Gegevens
RvA-leden, commissieleden, bestuursleden Naam, adres, postcode, persoonlijk e-mailadres, telefoonnummer, foto’s
Ontvangers van de nieuwsbrief Naam, e-mailadres
Vrienden van MUSTANGH Naam, adres, postcode, e-mailadres, IBAN-nummer, naam bank
Vrienden van MUSTANGH met ANBI contract Naam, geboortedatum, geboorteplaats, Burgerservicenummer, adres, postcode, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN-nummer, naam bank
Overigen (eenmalige donateurs en andere contactpersonen) Zoals is overeengekomen met desbetreffende persoon

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • een betere dienstverlening naar u toe;
 • het onderhouden van relaties met u;
 • onze ledenadministratie;
 • onze personeelsadministratie;
 • het doen van mededelingen via de post, mails en/of nieuwsbrieven.

Artikel 4 – Nieuwsbrief en contactformulier

Wij zouden u een nieuwsbrief kunnen gaan sturen waarmee wij geïnteresseerden informeren over activiteiten en sponsorprojecten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling ervan.

Artikel 5 – Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt MUSTANGH gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau, gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Artikel 6 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van een rectificatie of het wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@mustangh.nl.
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek.

Artikel 7 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor:

Wie Duur
RvA-leden, commissieleden, bestuursleden Onbepaalde tijd, alleen verwijderd op verzoek
Vrienden van MUSTANGH en ontvangers van de nieuwsbrief Zolang de samenwerkingsovereenkomst in stand wordt gehouden
Overig (eenmalige donateurs en andere contactpersonen) Onbepaalde tijd, alleen verwijderd op verzoek

Artikel 9 – Wijzigingen in deze privacyverklaring

MUSTANGH behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook op regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien MUSTANGH een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop MUSTANGH uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in nieuwsbrieven.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 11 – Contact

Voor verzoeken, vragen of meer informatie kunt u zich richten tot: info@mustangh.nl.

 

De privacyverklaring is van toepassing vanaf 11 juni 2018 tot nadere order.